SENARAI AKTA YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS DAERAH REMBAU

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

SENARAI ENAKMEN, UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS DAERAH REMBAU

 • Undang-Undang Kecil Melesen Tred Perniagaan, Perindustrian dan Lain-lain Profesyen (MDR) 1981
 • UUK Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDR) 1981
 • UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MDR) 1984
 • UUK Penjaja (MDR) 1984
 • UUK Pasar (MDR) 1984
 • UUK Kawalan Lembu Kerbau (MDR) 1984
 • UUK Bayaran Denda (Lesen) MDR 1984
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Daerah Rembau) 1984
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Daerah Rembau) 1984
 • UUK Bangunan Seragam 1984
 • UUK Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis Dan Membuang   Sampah (Majlis Daerah Rembau) 1984
 • UUK Panggung dan Tempat Hiburan Awam (MDR) 1987
 • UUK Kerja Tanah (Majlis Daerah Rembau) 1988
 • UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa    Tempatan N.S) 1990
 • UUK Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan N.S) 1992
 • Enakmen Hiburan & Tempat-Tempat Hiburan 1998
 • Enakmen Melarang Kerbau Dan Lembu Dalam Kawasan- Kawasan Larangan 1971
 • Peraturan-Peraturan Hiburan &Tempat-Tempat Hiburan 1999
 • Perintah Lalu Lintas (MDR) 2001
 • UUK Rumah Tumpangan (MDR) 2001
 • UUK Taman (MDR) 2008
 • UUK Pelesenan Anjing (MDR) 2012
 • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) MDR 2012.
 • Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai- Pegawai Dan Kakitangan MDR (Kelakuan Dan Tatatertib) (MDR) 2013
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib (MDR) 2000